Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Секција- Месо Перади, производи од меса перади и конзумна јаја

Датум: 28.07.2017.

Уред за ветеринарство је као помоћ у раду израдио Упутства и смјернице које је потребно поред општих услова испунити за припрему извоз месо перади, производи од меса перади и конзумна јаја у Европску унију:


 

 

 

 

 

 
ОСНОВНИ ПРАВНИ ПРОПИСИ НАВЕДЕНИ У ГОРЕ НАВЕДЕНИМ УПУТСТВИМА

Одлука о нуспроизводима животињског поријекла и њиховим производима који нису намијењени исхрани људи („Службени гласник БиХ“, број 19/11) - Уредба Европског парламента и Вијећа бр. (ЕЗ) 1069/2009 од 21. октобра, 2009. године о утврђивању здравствених правила за нуспроизводе животињског поријекла и од њих добивене производе који нису намијењени за људску употребу и ставља изван снаге Уредба бр. (ЕЗ) 1774/2002 (Уредба о нуспроизводима животињског поријекла);

 

Одлука о праћењу резидуа одређених материја у живим животињама и производима животињског поријекла (“Службени гласник број 1/04; 40/09 и 44/11) и Упутство које је саставни дио годишње Одлуке о усвајању плана - Council Directive 96/23/EC of 29 April 1996 on measures to monitor certain substances and residues thereof in live animals and animal products Commission Decision 97/747/EC of 27 October 1997 fixing the levels and frequencies of sampling provided for Council Directive 96/23/EC;

 

Правилник о тржишним стандардима за месо живине („Службени гласник БиХ“, број 74/14) - Уредба (Европске) Комисије бр. (ЕЗ) 543/2008 од 16. јуна, 2008. године којом се прописују детаљна правила за примјену Уредбе Вијећа бр. (ЕЗ) 1234/2007 у погледу тржишних стандарда за месо перади;

 

Правилник о хигијени хране („Службени гласник БиХ“, број 4/13) - Уредба Европског парламента и Вијећа бр. (ЕЗ) 852/2004 од 29. априла, 2004. године о хигијени хране;

 

Правилник о хигијени хране животињског поријекла („Службени гласник БиХ“, број 103/12, 28/14 и 87/15) - Уредба Европског парламента и Вијећа бр. (ЕЗ) 853/2004 од 29. априла, 2004. године којом се дефинирају посебни прописи из области хигијене хране животињског поријекла;

 

Правилник о службеним контролама које се проводе ради верификације поступања у складу с одредбама прописа о храни и храни за животиње те прописа о здрављу и добробити животиња („Службени гласник БиХ“, број 5/13) - Уредба бр. (ЕЗ) 882/2004 о службеним контролама које се проводе ради провјеравања поштивања прописа о храни и храни за животиње, те прописа о здрављу и добробити животиња.

 

Правилник о организацији службених контрола производа животињског поријекла намијењених исхрани људи („Службени гласник БиХ“, број 103/12) - Уредба Европског парламента и Вијећа бр. (ЕЗ) 854/2004 од 29. априла, 2004. године о утврђивању посебних правила за организацију службене контроле производа животињског поријекла намјењених за људску употребу;   

 

Правилник о микробиолошким критеријима за храну („Службени гласник БиХ“, број 11/13) -  Уредба (Европске) комисије бр. (ЕЗ) 2073/2005 од 15. новембра, 2005. године о микробиолошким критеријима за прехрамбене производе;

 

Правилник о проведеним мјерама за одређене производе на које се примјењују прописи о храни („Службени гласник БиХ“, број 3/16) - Уредба (Европске) комисије бр. (ЕЗ) 2074/2005 од 5. децембра, 2005. године о утврђивању проведбених мјера за одређене производе на основу Уредбе Европског парламента и Вијећа бр. (ЕЗ) 853/2004, Уредбе Европског парламента и Вијећа бр. (ЕК) 882/2004, одступању од Уредбе Европског парламента и Вијећа бр. (ЕЗ) 852/2004 и о измјени Уредбе бр. (ЕЗ) 853/2004 и Уредбе бр. (ЕЗ) 854/2004;

 

Правилник о заштити животиња при клању или усмрћивању („Службени гласник БиХ“ број 46/10) – Директива Вијећа 93/119/ЕЦ од 22. децембра 1993. о заштити животиња током клања или усмрћивања (ова Директива замјнењена Уредбом Вијећа бр. (ЕЗ) 1099/2009 од 24. септембра, 2009. године о заштити животиња у тренутку усмрћивања);

 

Правилник  за контролу салмонела и других одређених узрочника зооноза који се преносе храном („Службени гласник БиХ“ број 46/10) - Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the control of salmonella and other specified food-borne zoonotic agents
 

Правилник о условима које морају да задовоље фарме и условима за заштиту животиња на фармама(„Службени гласник БиХ“ број 46/10, 12/13, 74/16) – Директива Вијећа 1999/74/ЕЦ од 19 јула 1999. која прописује миниламне услове за заштиту кока несилица;

 

Правилник о стандардима за стављање јаја на тржиште (“Службени  гласник БиХ број 25/10 и 64/14) - Уредба (Европске) комисије бр. (ЕЗ) 589/2008 од 23. јуна, 2008. године о утврђивању детаљних правила за проведбу Уредбе Вијећа бр. (ЕЗ) 1234/2007 у погледу тржишних стандарда за јаја.

Уредба Вијећа (ЕЦ) Но 1099/2009 од 24. септембра 2009.  заштити животиња током клања.

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб