Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina

Inspekcijski tim DG SANTE sprovodi online audit sistema kontrole rezidua i veterinarsko-medicinskih proizvoda u BiH (translation is not available)

Date: 20.10.2021.

Generalni direktorat za zdravlje i sigurnost hrane Evropske komisije (DG SANTE) sprovest će u periodu od 18. do 22. oktobra 2021. godine, audit sistema kontrole rezidua i kontaminanata u živim životinjama i u proizvodima životinjskog porijekla uključujući kontrolu upotrebe i distribucije veterinarsko-medicinskih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Zbog COVID - 19 pandemije audit se sprovodi na daljinu preko Microsoft Teams platforme za online sastanke. Prema zahtjevima inspekcijskog tima učesnici audita su predstavnici Kancelarije za veterinarstvo BiH, nadležnih entitetskih ministarstava poljoprivrede, nadležnih inspektorata entiteta i Brčko distrikta BiH, te kantonalni i opštinski veterinarski inspektori zaduženi za sprovođenje Plana praćenja rezidua i kontrole veterinarsko – medicinskih proizvoda.


Cilj ovog audita je provjera veterinarskog sistema u implementaciji Plana praćenja rezidua i kontrole upotrebe i distribucije veterinarsko medicinskih proizvoda u Bosni i Hercegovine, kako bi se ustanovilo da se isti sprovode u skladu sa uslovima jednakim ili ekvivalentnim u Evropskoj uniji prilikom sprovođenja monitoringa rezidua i kontrole veterinarsko – medicinskih proizvoda. 

Značaj ovog audita se ogleda u održavanju odobrenih planova praćenja rezidua za grupe proizvoda životinjskog porijekla koji se mogu izvoziti na tržište Evropske unije, s obzirom da je odobrenje plana glavni preduslov za ostvarenje izvoza živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla u Evropsku uniju.

Preliminarni rezultati ovog audita biće poznati nakon misije inspekcijskog tima, kada se dostavi preliminarni izvještaj sa preporukama na koji će Bosna i Hercegovina imati pravo dostaviti komentare. Nakon toga će biti poznat konačni izvještaj.

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of
Bosnia and Herzegovina
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web development : BitLab