Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

ОБАВИЈЕСТ СВИМ ИЗВОЗНИЦИМА МЈЕШОВИТИХ ПРОИЗВОДА ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ НА ТРЖИШТЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Датум: 19.04.2017.

МЈЕШОВИТИ ПРОИЗВОДИ

Одредбе које се тичу мјешовитих производа наведене су у Одлуци Комисије (ЕЗ) број 2007/275 која је проведбеном Одлуком Комисије (ЕУ) 2016/1196 допуњена и примјењива од 01.01.2017. Обзиром да је дошло до промјене правила за одређене мјешовите производе у овој обавијести појашњавамо све одредбе у циљу испуњавања истих приликом извоза у Европску унију.

ШТА ЈЕ МЈЕШОВИТИ ПРОИЗВОД?

 Дефиниција из Одлуке Комисије (ЕЗ) број 2007/275:

„МЈЕШОВИТИ ПРОИЗВОД: храна намијењена за прехрану људи која садржи и прерађене производе животињскога подријетла и производе биљног подријетла те их укључује ако је прерада примарног производа саставни дио производње коначног производа.

ПРЕРАЂЕНИ ПРОИЗВОДИ: прерађени производи наведени на темељу точке 7. Прилога И. Уредби (ЕЗ) бр. 853/2004; “

КОЈИ МЈЕШОВИТИ ПРОИЗВОДИ ПОДЛИЈЕЖУ ВЕТЕРИНАРСКИМ ПРЕГЛЕДИМА?

У члану 4. Одлуке Комисије (ЕЗ) број 2007/275 одређени су мјешовити производи који се подвргавају прегледима од стране ветеринарских инспекција при увозу у Европску унију. Сљедећи мјешовити производи при увозу морају бити најављени ветеринарској инспекцији улаза у Европску унију:

Мјешовити производи који садрже прерађени месни производ.

Мјешовити производи који садрже половицу или више твари од било којег прерађеног производа животињског подријетла осим прерађеног месног производа.

Мјешовити производи који не садрже прерађене месне производе и који у мање од половини твари садрже производ од прерађеног млијечног производа ако коначни производи не удовољавају захтјевима члана 6. Одлуке Комисије (ЕЗ) број 2007/275.

 

КОЈИ МЈЕШОВИТИ ПРОИЗВОДИ СУ ИЗУЗЕТИ ОД ВЕТЕРИНАРСКОГ ПРЕГЛЕДА ПРИ УЛАЗУ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ?

 У члану 6. Одлуке Комисије (ЕЗ) број 2007/275 наведени су мјешовити производи који су изузети од члана 3. Одлуке Комисије (ЕЗ) број 2007/275 сљедећи се мјешовити производи или храна, намијењени за прехрану људи, који не садрже било које месне производе, не подвргавају ветеринарским прегледима:

 мјешовити производи који садрже мање од половине твари било којег другог прерађеног производа под увјетом да су такви производи:

I                трајни на собној температури или су тијеком њихове производње били подвргнути потпуном кухању или поступку топлинске обраде кроз читаву њихову твар, тако да се сав сиров производ денату­рира;

II                 јасно означени као намијењени за прехрану људи;

III              сигурно запакирани или запечаћени у чистим спремницима;

IV              попраћени комерцијалним документом и означени на службеном језику државе чланице тако да и документ и ознака заједно дају податке о врсти, количини и броју пакирања мјешовитог производа, земљи подријетла, произвођачу и састојку;

 

мјешовити производи или храна наведени у Прилогу II. Одлуке Комисије (ЕЗ) број 2007/275;

 

Међутим, било који млијечни производ укључен у било које мјешо­вите производе може једино бити добивен и обрађен како је предвиђено у земљи наведеној у Прилогу И. Одлуци Комисије 2004/438/ЕЗ (која је замјењена Уредбом Комисије (ЕЗ) број 605/2010).

 

Попис мјешовитих производа и хране из Прилога ИИ. Одлуке Комисије (ЕЗ) број 2007/275 који не подлијежу ветеринарским прегле­дима из чланка 6. ставка 1. тачке б) Одлуке Комисије (ЕЗ) број 2007/275.

Ознака КН

Појашњење

(1)

(2)

1704, 1806 20, 1806 31, 1806 32, 1806 90 11,

1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39,

1806 90 50

 

Сластице (укључујући слаткише) и чоколада, с мање од 50 % прерађених млијечних производа и произ­вода од јаја и обрађени како је предвиђено у чланку 6. ставку 1. точки (а) ове Одлуке.

 

1902 19, 1902 30, 1902 40

 


Тјестенине и резанци који нису мијешани нити пуњени прерађеним производом од меса; с мање од 50 % прерађених млијечних производа и производа од јаја и обрађени како је предвиђено у чланку 6. ставку 1. точки (а) ове Одлуке.

1905 10, 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 40,

1905 40 10, 1905 90 10, 1905 90 20,

1905 90 30, 1905 90 45, 1905 90 55,

1905 90 60, ex 1905 90 90;

 

Крух, колачи, кекси, вафли и облате, двопек, тостирани крух и слични препречени производи; с мање од 20 % прерађених млијечних производа и произ­вода од јаја и обрађени како је предвиђено у чланку 6. ставку 1. точки (а) ове Одлуке.


 

1905 90 обухваћа само сухе и прхке производе.

ex 2001 90 65, ex 2005 70 00

ex 1604

Пуњене маслине које садржавају мање од 20 % рибе


Пуњене маслине које садржавају више од 20 % рибе

ex 2104 10 i ex 2104 20

 

Јухе и побољшивач и окуса пакирани за крајњег потрошача, с мање од 50 % рибљих уља, праха или екстраката и обрађени како је предвиђено у чланку 6. ставку 1. точки (а) ове Одлуке.

ex 2106 10, ex 2106 90

 

пакирани за крајњег потрошача, који садржавају мање количине (укупно мање од 20 %) прерађених производа животињског подри­јетла (укључујући глукозамин, кондроитин и/или китосан) осим месних производа.

Тумачење списка

У овом се попису наводе мјешовити производи и храна у складу с номенклатуром робе која се употребљава у Унији који се не морају подвргнути ветеринарским прегледима на граничној инспекцијској постаји.

Напомене које се односе на таблицу:

Ступац (1) – Ознака КН

У овом се ступцу наводи ознака КН. КН, утврђена Уредбом (ЕЕЗ) бр. 2658/87, темељи се на међународном Хармонизираном суставу називља и бројчаног означавања робе (ХС) који је саставило Вијеће за царинску сурадњу, сада Свјетска царинска организација (WЦО), и који је донијела међународна конвенција, склопљена у Бруxеллесу 14. липња 1983. и одобрена у име Еуропске економске заједнице Одлуком 87/369/ЕЕЗ („Конвенција о ХС-у”). КН преузима тарифне бројеве и подбројеве ХС-а до шест знаменки, с тим да само седма и осма бројка чине даљње подбројеве специфичне за њих.

Ако се користи четверознаменкаста ознака: ако није друкчије одређено, сви мјешовити производи и храна који имају префикс или су одређени с те четири знаменке не морају бити подвргнути ветеринарским прегледима на граничној инспекцијској постаји.

Ако само одређени производи под четверознаменкастом, шестерознаменкастом или осмерознаменкастом ознаком садржавају производе животињског подријетла и ако у КН-у не постоји никаква одређена потподјела под том ознаком, ознака се означава с Еx(на примјер еx 2001 90 65:ветеринарски прегледи не захтијевају се за производе наведене у ступцу (2)).

Ступац (2) – Објашњење

У овом се ступцу износе појединости о мјешовитим производима и храни обухва­ћенима одступањем од ветеринарских прегледа на граничним инспекцијским постајама. Службени ветеринари на граничним инспекцијским постајама морају проције нити и утврдити, када је то потребно, састојке мјешовитих производа и хране те одредити је ли производ животињског подријетла који садржавају мјешовити производ и храна достатно прерађен да више не захтјева ветеринарске прегледе предвиђене законодавством Уније.

 

КОЈИ СУ УСЛОВИ ЕУ ЗА ТРЕЋЕ ЗЕМЉЕ, У КОЈЕ И БИХ СПАДА?

Пошиљке мјешовитих производа који у себи садрже 50% или више, производа животињског подријетла, осим месних производа, морају долазити из:

трећи земља или њихови дијелова одобреним за увоз односног млијечног производа у Еуропску унију, наведеним у таблици из Прилога И Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 605/2010 те подвргнут поступку термичке обраде која се захтијева за такве производе у односу на одобрену земљу;

трећим земљама из којих је дозвољен увоз производа животињског подријетла у односу на животињску врсту од које су добивени, наведеним на попису земаља у таблици из Прилога Одлуке Комисије (ЕУ) бр. 2011/163;

одобреним објектима од стране Еуропске комисије за увоз млијечних производа у Еуропску унију попраћени одговарајућим цертификатом који је за наведене производе животињског подријетла прописан законодавством Уније или трговачки документ, уколико такав цертификат није потребан.

 

Напомена

С тим у вези постоје и одређене законитости односно ограничења које треба поштивати у трговини приликом увоза мјешовитих производа из трећих земаља уколико мјешовити производ и прерађени млијечни производ садржан у мјешовитом производу нису произведени у истој трећој земљи. Основно правило је да мјешовити производ не смије садржавати прерађени млијечни производ који је подријетлом из треће земље која представља већи ризик односно има нижи здравствени статус у односу на болест слинавке и шапа него ли је здравствени статус у односу на болест слинавке и шапа у трећој земљи производње мјешовитог производа.

Уколико је мјешовити производ произведени у одобреној трећој земљи која је наведена у ступцу“Ц“ у којем се и Босна и Херцеговина налази, таблице из Прилога I Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 605/2010, треће земља извозница може уградити млијечни производ у мјешовити производ једино из:

исте треће земље у којој је произведен мјешовити производ; или

државе чланице ЕУ.

КАДА ЈЕ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА У ПИТАЊУ КОЈЕ СУ ОДРЕДБЕ ВЕЗАНЕ ЗА ПРЕРАЂЕНЕ ПРОИЗВОДЕ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА КОЈИ СУ САСТАВНИ ДИО МЈЕШОВИТОГ ПРОИЗВОДА?

Обзиром да су услови прописани за земље које увозе у ЕУ када је у питању Босна и Херцеговина, иста се налази на одређеним листама као што је (дајемо примјер за млијеко и производе од млијека):

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) бр. 605/2010 од 2. српња 2010. о увјетима здравља животиња и јавног здравља те увјетима ветеринарског цертифицирања за уношење сировог млијека, млијечних производа, колострума и производа на основи колострума намијењених прехрани људи у Европску унију. Слика.

одобрених БИХ објеката за извоз у Европску унију млијека и производа од млијека (Списак објеката у наведеном списку су наведене и друге секције објеката које БИХ има одобрене)

 

ЗАКЉУЧАК ЗА МЈЕШОВИТЕ ПРОИЗВОДЕ

ПОРИЈЕКЛОМ ИЗ БИХ КОЈИ ПОДЛИЈЕЖУ ВЕТЕРИНАРСКИМ ПРЕГЛЕДИМА ПРИ УВОЗУ У ЕУ

 Објекат у којем се производе мјешовити производи мора минимално бити регистрован код надлежног ентитетског тијела (може бити и одобрен уколико производи и робе које подлијежу одобравању тј. уколико производи и млијечни производ у властитом погону.)

 -          Сировине (прерађени животињски производ) које користи у изради свог финалног производа може потицати једино из БИХ одобреног објекта или из Европске уније.

 -          Свака пошиљка се најављује од стране субјекта у пословању а цертифицира од стране ветеринарског инспектора надлежног за погон у којем се производе мјешовити производи кроз ТРАЦЕС и прати је цертификат прописан од стране ЕУ за те врсте пошиљки.

 -          Свака пошиљка се најављује граничној ветеринарској инспекцији Р Хрватске на одобреним улазима за БИХ пошиљке (Стара Градишка/Нова Села).

 Упит везан за горе наведено можете доставити и Уреду за ветеринарство БиХ са назнака“Извоз мјешовитих производа из БИХ у ЕУ“ путем електронске поште info@vet.gov.ba  / путем факса на број: 033 565 725/ путем поште:Уред за ветеринарство БиХ, Маршала Тита 9а/ИИ, 71 000 Сарајево. 

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб