Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Одржана обука службених ветеринарана на тему „Производи рибарства извоз у ЕУ“

Датум: 28.12.2022.


У период од 13-16.12. и 20.12. 2022 одржана је петодневна обука службенихветеринара у вези саувозним правилима Европске уније када је у питању сертификација пошиљкипроизвода рибарства намијењених за Европску унију.

Обукомје Канцеларијаза ветеринарство БиХ,као надлежно тијело за међународни транспорт испунила прописану обавезу даосигура да лица која врше службену контролу буду едукована за подручје из својенадлежности, што им омогућава да обављају послове и врше службенеконтроле на професионалан и доследан начин и да се додатно образују у областикоја је у њиховој надлежности.

Собзиром да су у Европској унији ступили на снагу нови прописи који се односе наслужбене контроле и увоз производа  рибарства намијењених Европској унији, и то:

-УРЕДБА (ЕУ) 2017/625 ЕВРОПСКОГПАРЛАМЕНТА И ВИЈЕЋА од 15. марта 2017. о службеним контролама и другимслужбеним активностима којима се осигурава примјена прописа о храни и храни заживотиње, правила о здрављу и добробити животиња, здрављу биља и средствима зазаштиту биља, о измјени уредаба (ЕЗ) бр. 999/2001, (ЕЗ) бр. 396/2005, (ЕЗ) бр.1069/2009, (ЕЗ) бр. 1107/2009, (ЕУ) бр. 1151/2012, (ЕУ) бр. 652/2014, (ЕУ)2016/429 и (ЕУ) 2016/2031 Европског парламента и Вијећа, уредаба Вијећа (ЕЗ)бр. 1/2005 и (ЕЗ) бр. 1099/2009 и директива Вијећа 98/58/ЕЗ, 1999/74/ЕЗ,2007/43/ЕЗ, 2008/119/ЕЗ и 2008/120/ЕЗ те о стављању изван снаге уредаба (ЕЗ)бр. 854/2004 и (ЕЗ) бр. 882/2004 Европског парламента и Вијећа, директиваВијећа 89/608/ЕЕЗ, 89/662/ЕЕЗ, 90/425/ЕЕЗ, 91/496/ЕЕЗ, 96/23/ЕЗ, 96/93/ЕЗ и97/78/ЕЗ те Одлуке Вијећа 92/438/ЕЕЗ (Уредба о службеним контролама)

-УРЕДБЕ ДЕЛЕГИРАНА УРЕДБА КОМИСИЈЕ(ЕУ) 2022/2292 од 6. септембра 2022. о допуни Уредбе (ЕУ) 2017/625 Еуропскогпарламента и Вијећа у погледу захтјева који се примјењују на улазак у Унијупошиљака животиња које се користе за производњу хране и одређене робенамијењених прехрани људи.

-ПРОВЕДБЕНА УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ)2019/627 од 15. марта 2019. о утврђивању уједначеног практичног уређења заимплементацију службених контрола производа животињског поријекла намијењенихпрехрани људи у складу с Уредбом (ЕУ) 2017/625 Европског парламента и Вијећа ио измјени Уредбе Комисије (ЕЗ) бр. 2074/2005 у погледу службених контрола

Канцеларија за ветеринарство БиХ ће настојатии у наредном периоду осигурати далица која спроводеслужбену контролу роба животињског поријекла буду едукована и да испуњавајупотребне услове за спровођењеслужбених контрола и сертифицирања роба у међународном промету.

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб