Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Obavještenja

Uputstvo o provođenju monitoringa na prisustvo bruceloze kod goveda u Bosni i Hercegovini u 2023. godini

09.06.2023.
Uputstvo_bruceloza_goveda_2023_bos_umanjeni_105000_sa prilogom_FINAL.pdf

Obavještenje o promjeni depozitnih računa za uplatu taksi, naknada i novčanih kazni

08.05.2023.

UPUTSTVO O PROVOĐENJU VAKCINACIJE MALIH PREŽIVARA PROTIV BRUCELOZE U BOSNI I HERCEGOVINI U 2023. GODINI

26.04.2023.
Uputstvo o provođenju vakcinacije_2023_final_bos.pdf

Javni poziv za dostavljanje prijedloga i komentara na Program rada Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

17.04.2023.

Javni poziv za dostavljanje prijedloga i komentara na nacrt Upute o provođenju Plana praćenja i kontrole rezidua za 2023. godinu

17.04.2023.

Zahtjev za ažuriranje brojnog stanja životinja na imanjima

17.04.2023.
Zahtjev za ažuriranje brojnog stanja životinja na imanjima.docx

Zahtjev za promjenu statusa životinje u bazi podataka

17.04.2023.
Zahtjev za promjenu statusa životinje.docx

Uputstvo o načinu pretrage svih imanja za nadležno epizootiološko područje djelovanja veterinarske organizacije

17.04.2023.
Uputstvo o načinu pretrage svih imanja na području djelovanja VO.pdf

Uputstvo o načinu ažuriranja brojnog stanja životinja na imanjima u Bosni i Hercegovini

17.04.2023.
Uputstvo o ažuriranju brojnog stanja životinja na imanjima u BiH.pdf

Odluka o ažuriranju brojnog stanja životinja na imanjima u Bosni i Hercegovini

17.04.2023.
Odluka o ažuriranju brojnog stanja životinja na imanju.docx potpisana.pdf

Program mjera zdravstvene zaštite životinja i njihovog provođenja u 2023. godini

31.03.2023.
Program mjera_BS.pdf

Priručnici za veterinare za bolest kvrgave kože i kugu malih preživara

23.03.2023.
Prepoznavanje PPR.pdf

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

24.02.2023.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa.pdf

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OBUKA ZA KORISNIKE AIMCS APLIKACIJE

02.12.2022.

Instrukciju o funkcionisanju elemenata sistema označavanja i kontrole kretanja životinja u Bosni i Hercegovini

20.10.2022.
Instrukcija o funkcionisanju elemenata sistema obilježavanja i kontrole kretanja životinja u BiH.pdf

Informativni letci o bolestima slinavki i šapu

20.10.2022.

Javni poziv za dostavljanje prijedloga i komentara na Nacrt Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama farmakološki aktivnih supstanci u proizvodima životinjskog porijekla

11.10.2022.

UPUTSTVO O PROVOĐENJU MONITORINGA NA PRISUSTVO BRUCELOZE KOD GOVEDA U BOSNI I HERCEGOVINI U 2022. GODINI

05.08.2022.
Uputstvo_bruceloza_goveda_2022_bos.PDF

Javni poziv za dostavljanje prijedloga i komentara na prednacrt Izvještaja o radu Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

04.08.2022.

Aktivacija i deaktivacija imanja i goveda u Bosni i Hercegovini

04.07.2022.
Stavke 20 - 40 od 60 ukupno

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab