Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Rukovodstvo

Ljubomir Kalaba, direktor Ureda 

Ljubomir Kalaba rođen je 12. marta 1957. godine u Bugojnu, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Donjem Vakufu. Studij veterinarske medicine završio je 1981. godine na Veterinarskom fakultetu  Univerziteta u Sarajevu.

Specijalističke studije završio je na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu 2005. godine radom o temi "Porodiljstvo, sterilitet i vještačko osjemenjavanje".

Radni vijek počeo je u veterinarskoj stanici Donji Vakuf (1981-1993). U periodu od 1993. do 1996. godine radi u poljoprivredno–industrijskom kombinatu "Mladen Stojanović"u Novoj Topoli , Republika Srpska.

Godine 1996.  u Dušanovu,  Nova Topola, otvara prvu privatnu Veterinarsku ambulantu u BiH.

Jedan je od osnivača Udruženja privatnih veterinara Republike Srpske, kao i Veterinarske komore Republike Srpske kojom je predsjedavao u dva mandata (2002-2008). U toku mandata, inicirao je i sa timom saradnika, uspješno  vodio aktivnosti koje su 2003. godine rezultirale učlanjenjem Veterinarske komore Republike Srpske u Federaciju veterinara Evrope - FVE i od tad kontinuirano sarađuje sa evropskim zemljama, na polju usvajanja evropskih standarda. 

Godine 2012. Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine imenovan je za direktora Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine u četvorogodišnjem mandatu, a  2016. godine mandat rukovodioca  produžen je za period do 2020. godine.

Od 2012 . godine obavlja i funkciju delegata BiH  pri Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja (OIE).

Govori ruski jezik.  Oženjen je i otac je dvoje djece.


Pavo Radić, zamjenik direktora

Tel: + 387 33 565 702

Sejad Mačkić, sekretar

Tel: + 387 33 565 701
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Kancelarija za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab