Sekcija- Meso Peradi, proizvodi od mesa peradi i konzumna jaja

Printer-friendly version
28.07.2017

Ured za veterinarstvo je kao pomoć u radu izradio Uputstva i smjernice koje je potrebno pored opštih uslova ispuniti za pripremu izvoz meso peradi, proizvodi od mesa peradi i konzumna jaja u Evropsku uniju:

1. UPUTSTVO O METODOLOGIJI ODREĐIVANJA MINIMALNE FREKVENCE SLUŽBENIH VETERINARSKIH KONTROLA U OBJEKTIMA ODOBRENIM ZA IZVOZ

PRILOG I-Obrazac A i B

PRILOG II-Ocjenjivački kriteriji

 

2. UPUTSTVO O POSTUPANJU KOD SLUŽBENIH VETERINARSKIH KONTROLA KLAONICA PERADI, RASJEKAONICA I OBJEKATA ZA PRERADU MESA PERADI

PRILOG III- Ček lista za službenu kontrolu klaonica peradi, rasjekaonica i prerade mesa peradi

 

3. UPUTSTVO O POSTUPANJU KOD SLUŽBENIH VETERINARSKIH KONTROLA FARMI ZA DRŽANJE PERADI

PRILOG II- Ček lista za službene kontrole objekata-farmi peradi

 

4. UPUTSTVO O POSTUPANJU KOD SLUŽBENIH VETERINARSKIH KONTROLA OBJEKATA ZA PRERADU JAJA I CENTARA  ZA PAKOVANJE JAJA

PRILOG II- Ček lista za službenu kontrolu objekata koji se bave preradom jaja, izradom proizvoda od jaja i pakirnih centara za jaja

 

5. SMJERNICE ZA DOBRU HIGIJENSKU PRAKSU U JATIMA ZA ODGOJ PODMLATKA I KOKA NOSILJA

 

6. SMJERNICE ZA DOBRU HIGIJENSKU PRAKSU ZA PREVENCIJU I KONTROLU PATOGENIH MIKROORGANIZAMA S POSEBNIM NAGLASKOM NA BAKTERIJU SALMONELLA KOD BROJLERA

 

7. OPIS POSTUPKA UZORKOVANJA KOZICA TRUPOVA

8.  Uputstvo o postupku certificiranja pošiljki mesa peradi i proizvoda od mesa peradi u svrhu izvoza u EU;

-Prilog I

-Prilog II

OSNOVNI PRAVNI PROPISI NAVEDENI U GORE NAVEDENIM UPUTSTVIMA

Odluka o nusproizvodima životinjskog porijekla i njihovim proizvodima koji nisu namijenjeni ishrani ljudi („Službeni glasnik BiH“, broj 19/11) - Uredba Evropskog parlamenta i Vijeća br. (EZ) 1069/2009 od 21. oktobra, 2009. godine o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog porijekla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni za ljudsku upotrebu i stavlja izvan snage Uredba br. (EZ) 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog porijekla);

 

Odluka o praćenju rezidua određenih materija u živim životinjama i proizvodima životinjskog porijekla (“Službeni glasnik broj 1/04; 40/09 i 44/11) i Uputstvo koje je sastavni dio godišnje Odluke o usvajanju plana - Council Directive 96/23/EC of 29 April 1996 on measures to monitor certain substances and residues thereof in live animals and animal products Commission Decision 97/747/EC of 27 October 1997 fixing the levels and frequencies of sampling provided for Council Directive 96/23/EC;

 

Pravilnik o tržišnim standardima za meso živine („Službeni glasnik BiH“, broj 74/14) - Uredba (Evropske) Komisije br. (EZ) 543/2008 od 16. juna, 2008. godine kojom se propisuju detaljna pravila za primjenu Uredbe Vijeća br. (EZ) 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za meso peradi;

 

Pravilnik o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 4/13) - Uredba Evropskog parlamenta i Vijeća br. (EZ) 852/2004 od 29. aprila, 2004. godine o higijeni hrane;

 

Pravilnik o higijeni hrane životinjskog porijekla („Službeni glasnik BiH“, broj 103/12, 28/14 i 87/15) - Uredba Evropskog parlamenta i Vijeća br. (EZ) 853/2004 od 29. aprila, 2004. godine kojom se definiraju posebni propisi iz oblasti higijene hrane životinjskog porijekla;

 

Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 5/13) - Uredba br. (EZ) 882/2004 o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja.

 

Pravilnik o organizaciji službenih kontrola proizvoda životinjskog porijekla namijenjenih ishrani ljudi („Službeni glasnik BiH“, broj 103/12) - Uredba Evropskog parlamenta i Vijeća br. (EZ) 854/2004 od 29. aprila, 2004. godine o utvrđivanju posebnih pravila za organizaciju službene kontrole proizvoda životinjskog porijekla namjenjenih za ljudsku upotrebu;   

 

Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu („Službeni glasnik BiH“, broj 11/13) -  Uredba (Evropske) komisije br. (EZ) 2073/2005 od 15. novembra, 2005. godine o mikrobiološkim kriterijima za prehrambene proizvode;

 

Pravilnik o provedenim mjerama za određene proizvode na koje se primjenjuju propisi o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 3/16) - Uredba (Evropske) komisije br. (EZ) 2074/2005 od 5. decembra, 2005. godine o utvrđivanju provedbenih mjera za određene proizvode na osnovu Uredbe Evropskog parlamenta i Vijeća br. (EZ) 853/2004, Uredbe Evropskog parlamenta i Vijeća br. (EK) 882/2004, odstupanju od Uredbe Evropskog parlamenta i Vijeća br. (EZ) 852/2004 i o izmjeni Uredbe br. (EZ) 853/2004 i Uredbe br. (EZ) 854/2004;

 

Pravilnik o zaštiti životinja pri klanju ili usmrćivanju („Službeni glasnik BiH“ broj 46/10) – Direktiva Vijeća 93/119/EC od 22. decembra 1993. o zaštiti životinja tokom klanja ili usmrćivanja (ova Direktiva zamjnenjena Uredbom Vijeća br. (EZ) 1099/2009 od 24. septembra, 2009. godine o zaštiti životinja u trenutku usmrćivanja);

 

Pravilnik  za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom („Službeni glasnik BiH“ broj 46/10) - Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the control of salmonella and other specified food-borne zoonotic agents.

 

Pravilnik o uslovima koje moraju da zadovolje farme i uslovima za zaštitu životinja na farmama („Službeni glasnik BiH“ broj 46/10, 12/13, 74/16) Direktiva Vijeća 1999/74/EC od 19 jula 1999. koja propisuje minilamne uslove za zaštitu koka nesilica;

 

Pravilnik o standardima za stavljanje jaja na tržište (“Službeni  glasnik BiH broj 25/10 i 64/14) - Uredba (Evropske) komisije br. (EZ) 589/2008 od 23. juna, 2008. godine o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća br. (EZ) 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja.

Uredba Vijeća (EC) No 1099/2009 od 24. septembra 2009.  zaštiti životinja tokom klanja.

 

 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE